دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1396 
فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس

صفحه 69-84

ابولقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی