بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران ، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، می‌تواند به عنوان ابزار سنجش سطح رضایت‌مندی ذینفعان و اعتبار شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام می‌باشد. شرکت-های مورد مطالعه از صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دو دوره‌ی مالی1390 و 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، با استفاده از تحلیل محتوای گزارش سالانه‌ی هیئت مدیره‌‌ی شرکت‌ها صورت گرفته است. آزمون فرضیه‌ها، از طریق تحلیل رگرسیون به روش داده‌های ترکیبی و نرم افزار 7 Eviews انجام شده است. نتایج آزمون‌ها نشان داد؛ بالا بودن سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منجر به کارایی بازار سهام می‌شود اما، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود در هیچ یک از دو گروه شرکت‌های با سطح افشاء مسئولیت اجتماعی بالا و پایین مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها