دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، فروردین 1396 
توازن میان حسابرسی و بازاریابی

صفحه 18-31

نسیم محمودیان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


بررسی تاثیر چرخه عمر و جریان نقد آزاد بر بازده و نسبت پرداخت سود سهام

صفحه 32-49

زینب خدائی قیه چمن؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی