داوران

داوران نشریه تا شهریور 1398
نام و نام خانوادگی وابستکی سازمانی نام دانشگاه شهر
دکتر عبداله پاکدل استادیار دانشگاه آزاد اردبیل آزاد اسلامی واحد اردبیل اردبیل
دکتر پری چالاکی استادیار حسابداری دانشگاه ارومیه ارومیه ارومیه
دکتر قدرت اله برزگر استادیار حسابداری دانشگاه مازندران مازندران بابلسر
دکتر اسفندیار ملکیان استاد دانشگاه مازندران مازندران بابلسر
دکتر محمود یحیی زاده فرد استاد دانشگاه مازندران مازندان بابلسر
دکتر احمد احمدپور استاد دانشگاه مازندران مازندران بابلسر
دکتر نرجس کمالی کرمانی هیأت علمی حسابداری دانشگاه بجنورد بجنورد بجنورد
دکتر عبدالحسین طالبی نجف آبادی استادیار حسابداری دانشگاه بجنورد بجنورد بجنورد
دکتر حسن همتی استادیار مؤسسه آموزش عالی پرندک مؤسسه آموزش عالی پرندک پرندک
دکتر رسول برادران حسن زاده دانشیار دانشگاه آزاد تبریز آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز
دکتر یونس بادآورنهندی دانشیار دانشگاه آزاد تبریز آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز
دکتر علی ثقفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی تهران
دکتر ویدا مجتهدزاده استاد دانشگاه الزهراء (س) الزهراء (س) تهران
دکتر سیدحسین علوی طبری دانشیار دانشگاه الزهراء (س) الزهراء (س) تهران
دکتر تورج مشتری دوست دکتری حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات علوم تحقیقات تهران
دکتر بهروز خدارحمی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تربیت مدرس تهران
دکتر زهرا لشگری استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز آزاد اسلامی تهران مرکز تهران
دکتر سحر سپاسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تربیت مدرس تهران
دکتر غلامحسن تقی نتاج هیأت علمی دانشگاه امام حسین امام حسین تهران
دکتر عبدالکریم مقدم دانشیار حسابداری پیام نور پیام نور تهران
دکتر عباس هشی استادیار حسابداری شهید بهشتی شهیدبهشتی تهران
دکتر الناز تجویدی هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی شهیدبهشتی تهران
دکتر ایرج نوروش دانشگاه تهران، استاد تمام تهران تهران
دکتر محمدجواد شیخ استادیار بازرگانی دانشگاه شاهد شاهد تهران
دکتر رضا عباسی استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد شاهد تهران
دکتر قاسم بولو دانشیار حسابداری علامه طباطبایی علامه طباطبایی تهران
دکتر فاطمه صراف استادیار حسابداری آزاد تهران جنوب آزاد اسلامی تهران جنوب تهران
دکتر حجت اله صیدی استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران
دکتر غلامرضا سلیمانی امیری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهراء (س) الزهراء (س) تهران
دکتر رویا دارابی هیأت علمی آزاد تهران جنوب آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران
دکتر غلامرضا کرمی دانشیار حسابداری دانشگاه تهران تهران تهران
دکتر رضوان حجازی استاد حسابداری دانشگاه خاتم خاتم تهران
دکتر روح اله صدیقی استادیار حسابداری دانشگاه علامه علامه طباطبایی تهران
دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا الزهراء (س) تهران
دکتر محمدرضا نیکبخت دانشیار حسابداری دانشگاه تهران تهران تهران
دکتر قدرت اله طالب نیا دانشیار حسابداری علوم تحقیقات آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر زهره حاجیها دانشیار حسابداری آزاد تهران شرق آزاد اسلامی واحد تهران شرق تهران
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد استاد حسابداری علوم تحقیقات آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر آزیتا جهانشاد دانشیار آزاد تهران مرکز آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تهران
دکتر  رمضانعلی رویایی استادیار حسابداری علوم تحقیقات آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر رافیک باغومیان استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی شهید بهشتی تهران
دکتر ابراهیم عباسی دانشیار مدیریت دانشگاه الزهرا الزهراء (س) تهران
دکتر حمیده اثنی عشری استادیار دانشگاه شهید بهشتی شهید بهشتی تهران
دکتر آرش تحریری استادیار دانشگاه تهران تهران تهران
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شهید بهشتی تهران
دکتر حسنعلی قنبری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شهید بهشتی تهران
دکتر علی اکبر عرب مازار استاد دانشگاه شهید بهشتی شهید بهشتی تهران
دکتر زهرا پورزمانی دانشیار حسابداری آزاد تهران مرکز آزاد اسلامی تهران مرکز تهران 
دکتر فرزانه حیدرپور دانشیار حسابداری آزاد تهران مرکز آزاد اسلامی تهران مرکز تهران 
دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی استادیار حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز آزاد اسلامی تهران مرکز تهران 
دکتر محسن دستگیر استاد حسابداری آزاد خوراسگان آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوراسگان
دکتر محسن دستگیر استاد حسابداری آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوراسگان اصفهان
دکتر هدی همتی استادیار حسابداری آزاد رودهن آزاد اسلامی واحد رودهن روهن
دکتر شکراله خواجوی استاد حسابداری دانشگاه شیراز شیراز شیراز
دکتر محمد نمازی استاد حسابداری دانشگاه شیراز شیراز شیراز
دکتر داریوش فروغی دانشیار دانشگاه شیراز شیراز شیراز
دکتر محمدحسین ستایش استاد دانشگاه شیراز شیراز شیراز
دکتر سیدیوسف احدی سرکانی دانشیار حسابداری آزاد فیروزکوه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه فیروزکوه
دکتر فرزین رضائی دانشیار حسابداری آزاد قزوین آزاد اسلامی قزوین قزوین
دکتر حسین کاظمی استادیار حسابداری آزاد قزوین آزاد اسلامی واحد قزوین قزوین
دکتر غلامرضا کردستانی دانشیار دانشگاه امام خمینی امام خمینی قزوین
دکتر محمدرضا مهربان پور استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران پردیس فارابی دانشگاه تهران قم
دکتر رضا جامعی دانشیار حسابداری دانشگاه کردستان کردستان کردستان
دکتر احمد خدامی پور دانشیار حسابداری دانشگاه باهنر شهید باهنر کرمان
دکتر امید پورحیدری استاد حسابداری دانشگاه باهنر شهید باهنر کرمان
دکتر حلیمه رحمانی استادیار مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد
دکتر سید محمود موسوی شیری دانشیار حسابداری پیام نور مشهد پیام نور مشهد
دکتر عبدالرضا اسعدی استادیار مالی آزاد نیشابور آزاد اسلامی واحد نیشابور نیشابور
دکتر محمدرضا شوروردی دانشیار حسابداری آزاد نیشابور آزاد اسلامی واحد نیشابور نیشابور
دکتر رحیم بنابی قدیم دکتری حسابداری آزاد هشترود آزاد اسلامی واحد هشترود هشترود
دکتر رحیم بنابی قدیم استادیار حسابداری آزاد هشترود آزاد اسلامی واحد هشترود هشترود
دکتر داریوش دموری استادیار مدیریت مالی دانشگاه یزد یزد یزد