فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

در دوران اخیر، که به دلیل برخی رسوایی‌های مالی نظیر رسوایی‌های حسابداری شرکت‌های انرون، ورلدکام و نظایر آن استقلال حسابرسان مورد سوال قرار گرفت، نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته‌اند. در این مقاله ابتدا فرضیه‌های وابستگی اقتصادی حسابرس و حفظ شهرت از دیدگاه نظری و تجربی توضیح و انواع تغییر اختیاری و اجباری حسابرس طبقه‌بندی شده است. سپس تحلیلی از اثر تغییر حسابرس بر هزینه‌های حسابرسی، عملکرد شرکت، کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس به طور جداگانه انجام شده است. با بررسی ادبیات در این زمینه نتیجه‌گیری می‌شود که احتمالا پیامد تغییر حسابرس به دلایل تغییر و انگیزه‌های مدیران و حسابرسان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها