بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، علوم تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت‌ها که موجبات تقویت و سلامت گزارشگری مالی را فراهم می‌کند استقلال حسابرسان مستقل را ارتقا می‌بخشد لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد بنابراین تعداد 100 شرکت در بازه زمانی 1388 الی 1393 با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک غربالگری شده‌اند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، ازمدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده‏های مورد مطالعه، روش داده‌های ترکیبی استفاده می‏شود. براساس نتایج برآورد شده استقلال کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و تخصصی بودن کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر افشای داوطلبانه اطلاعات دارد و در سطح معناداری 5 درصد می‌توان معنادار بودن ضرایب آنها را پذیرفت و همچنین اندازه کمیته حسابرسی در سطح معناداری 5 درصد تاثیر معنی‌دار بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت‌ها ندارد و متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه آنها نیز در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر معنادار(به لحاظ آماری) بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها