دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مهر 1396 
بررسی تحلیلی درماندگی مالی

صفحه 47-64

رویا دارابی؛ مریم سلمانیان


حسابرسی مسئولیت اجتماعی

صفحه 65-78

سید علی حسینی؛ مریم فرخنده دیسفانی