بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

2 کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

چکیده

امروزه با توجه به رشد و گسترش شرکت‌های سهامی عام، نظارت بر عملیات و فرایند واحدهای اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. انتظار می‌رود کمیتۀ حسابرسی به‌عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، در راستای حفظ منافع گروه‌های مختلف استفاده‌کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی به بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، از طریق اندازه‌گیری اقلام تعهدی اختیاری می‌پردازد. این ویژگی‌ها شامل تخصص مالی، استقلال، تجربه و اندازه کمیتۀ حسابرسی است. داده‌های پژوهش بر اساس نمونه‌ای متشکل از 310 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1393، آزمون شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بر خلاف انتظار محققین بین تجربه‌ کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. در ادامه یافته‌ها نشان داد که بین استقلال و اندازه کمیتۀ حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها