دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تیر 1396 
بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن

صفحه 4-13

رضوان حجازی؛ علی اصغر فرج زاده؛ اکبر کنعانی


رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت های بین عقاید و عمل

صفحه 50-69

محمود لاری دشت بیاض؛ حمید خادم؛ امین رستمی؛ عباس لاری دشت بیاض


افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی

صفحه 70-81

جعفر لاریمی؛ محمد نوروزی؛ امید ایمانی خوشخو