دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1401 
بررسی تأثیر روش‌های بودجه‌بندی بر تخصیص بهینه منابع

صفحه 69-90

الهام جهان بینی؛ احمد پیفه؛ حامد دهقان زاده