بررسی اثر مفاهیم حسابداری بر همزمانی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

10.22034/iaas.2022.168259

چکیده

هدف: ‌هدف این پژوهش، بررسی اثر مفاهیم حسابداری بر همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مفاهیم حسابداری در این پژوهش شامل مسئولیت اجتماعی شرکت، اجتناب مالیاتی، محافظه کاری حسابداری، هزینه سیاسی و سیاست تقسیم سود شرکت است.
روش: بدین منظور پنج فرضیه برای ‌تدوین و داده‎های مربوط به 131 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سالهای 1389 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شد.
یافته­ها: نتایج ‌نشان داد، مسئولیت اجتماعی شرکت با افزایش سطح نظارت و مسئولیت‌پذیری سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و پیچیدگی اطلاعات شده که در نهایت به کاهش همزمانی قیمت سهام منجر شده است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که اجتناب مالیاتی شرکت و محافظه کاری حسابداری با توجه به اثری که در کاهش شفافیت و افزایش پیچیدگی اطلاعات دارند سبب افزایش سطح همزمانی قیمت سهام ‌شده است. اما، دیگر نتایج موید آن است که هزینه سیاسی شرکت و سیاست تقسیم سود شرکت تأثیر معناداری بر همزمانی قیمت سهام ندارد.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است مفاهیم حسابداری با توجه به تاثیری که می­تواند بر محیط اطلاعاتی شرکت، میزان شفافیت شرکتی و سطح نظارت لازم داشته باشد به عنوان عاملی اثر گذار بر سطح همزمانی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، محمد و سعیدی، علی. (‌1389). ‌"تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی‌های شرکت بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(62): 16-1.
 2. اعتمادی، حسین و چالاکی، پری. (‌1384). "رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شد در  بورس  اوراق  بهادار". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(1): 47-31.
 3. ‌افلاطونی، عباس. (1392). "تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری مالی، مدیریت مالی و علوم اقتصادی". تهران، انتشارات ترمه.
 4. ‌‌‌‌‌‌‌ثقفی، علی و ابراهیمی، ابراهیم. (‌1388‌). رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ‌16(57): 50-33.‌
 5. جبارزاده کنگرلویی، سعید.، متوسل، مرتضی و بهنمون، یعقوب. (1398). "افشای اطلاعات حسابداری، همزمانی قیمت سهام و ریسک ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت راهبری شرکتی". ‌پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، ‌11(44): 122-101.
 6. دولو، مریم. (1395). "عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی و ریسک ریزش قیمت سهام". ‌حسابداری مدیریت، 9(31): 49-33.
 7. ‌‌‌شجاع، طیبه و شجاع، اسماعیل. (1391). "بررسی مقایسه‌ای بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشگر (مدیریت)، 26(9): 22-15.
 8. فلاح­زاده ابرقویی، احمد.، تفتیان، اکرم و حیرانی، فروغ. (1398). "بررسی رابطه‌ی افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان". ‌دانش سرمایه‌گذاری، ‌10(36): ‌194-169.
 9. قائمی، محمدحسین.، فرجی ملایی، سمانه و کیانی، آیدین. (1392). بررسی واکنش بازار نسبت به ورود یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعال­تر در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3(3): 48-33.
 10. محمدی، محمد و کریمی دلدار، بهنام. (1400). "بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی و شاخص‌های افشاگری مسئولیت اجتماعی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران". رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت حسابداری، 60(9): 98-75.
 11. ‌‌‌‌‌‌مران جوری، مهدی و علی خانی، رضیه. (‌1393). "افشای مسئولیت‌های اجتماعی و راهبری شرکتی". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3): 348-329.
 12. ‌‌‌‌‌‌‌‌همت­فر، محمود و مقدسی، منصور. (1392). "‌بررسی کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‎موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20(2): 147-133.
 13. Binti Shafai, N. Azlan Bin Amran.Yuvaraj Ganesan (2018). Earnings Management, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: Malaysia Evidence. International Academic Jou rnal of Accounting and Financial Managemen, Vol. 5, No. 3, pp. 41-56
 14. Bornemann, Tobias, Tax Avoidance and Accounting Conservatism (February 1, 2018). WU International Taxation Research Paper Series No. 2018-04. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3114054
 15. Chee, Seungmin. Choi.w. Shin. J (2017). The Non-Linear Relationship Between CEO Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance. The Journal of Applied Business Research – May/June 2017. Volume 33, Number.
 16. ‌Gassen, J., Skaife, H. A. & Veenman, D. (2020). "Illiquidity and the measurement of stock price synchronicity". Contemporary Accounting Research, 37(1): 419–456.
 17. Givoly, D and Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial accounting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29 (1): 287–320.
 18. ‌Johnston, J. A. (2009). "Accrual’s quality and price synchronicity". Louisiana State University Doctoral Dissertations.
 19. Kim, J. B. & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412–441.
 20. Koester, A., Shevlin, T., Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability in corporate tax avoidance. http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id= 2753152
 21. ‌‌Lin, J. C., Sanger, G. C., & Booth, G. G. (1998). "External information costs and the adverse selection problem: A comparison of NASDAQ and NYSE stocks". International Review of Financial Analysis, 7(2): 113-136.
 22. ‌‌Neifar, S. & Ajili, H. (2019). "CEO characteristics, accounting opacity and stock price synchronicity: Empirical evidence from German listed firms". Corporate Accounting & Finance, 30(2): 29-43.
 23. Onuma, Hiroshi and Kato, Keikichi, Corporate Tax Avoidance, Debt Ratio, and Corporate Governance: Evidence from Japan (April 11, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3161179
 24. ‌Qiu, B., Yu, J. & Zhang, K. (2020). "Trust and Stock Price Synchronicity: Evidence from China". Journal of Business Ethics, 167(1): 97-109.
 25. Rasheed, M. S., Saeed, H. B. Yousaf, T. & Javed, F. (2018). "Stock price synchronicity and voluntary disclosure in perspective of Pakistan". European Online Journal of Natural and Social Sciences, 7(2): 265-274.
 26. Vourvachis, P. (2007). On the use of content analysis (CA) in corporate social reporting (CSR): Revisiting the debate on the units of analysis and the ways to define them. British Accounting Association Annual.