بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

3 دانشیار ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

10.22034/iaas.2022.168254

چکیده

با توجه به پیشرفت پرشتاب فناوری اطلاعات و اهمیت روزافزون حسابرسی آن برای شرکت های پیشرو در دنیا و عقب ماندگی کشور ایران در این حوزه، پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه پیشگام به دنبال بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان می باشد.پژوهش حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی، مراجعه به بانک های اطلاعاتی و پرسش‌نامه و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شده است.به منظور بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات، 375 پرسش نامه به شیوه غیرتصادفی با نمونه گیری در دسترس در اختیار اشخاص با سابقه حسابرسی قرار گرفت و از این طریق مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل امنیت داده‌های سیستم، امنیت شبکه و نرم‌افزار، کوتاهی آموزش دانشگاهی، کوتاهی آموزش در موسسات حسابرسی، کوتاهی جامعه حسابداران رسمی و دانش و تجربه کم پرسنل موسسات حسابرسی دارای بیشترین تاثیر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات می باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 2. زین العابدینی، محمد، همتی، حسن، جباری، حسین، پناهیان، حسین (1400)، "تدوین مدل جامع حسابرسی فناوری اطلاعات بر مبنای رویکرد گراندد تئوری"، دانش حسابداری مالی، 8 (3): 49-79.
 3. صادقپور گیلده، بهرام و مرادی، وهاب (1392). تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS، چاپ دوم، ساری: انتشارات دانشگاه مازندران.
 4. صالحی، تابنده (1395). "عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر"، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 5، شماره 20، صص103-88.
 5. عبدخدا، محمدهیوا؛ احمدی، مریم؛ حسینی، آغافاطمه؛ پریخانی، اسماعیل؛ فرهادی، اکرم. (1392). "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر اساس مدل پذیرش فناوری در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله پیاورد سلامت، سال 7، شماره 4، صص 298-287.
 6. قربانی زاده، وجه اله؛ حسن نانگیر، سیدطه؛ رودساز، حبیب. (1392). "فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران"، نشریه پژوهش­های مدیریت در ایران، سال 2، شماره 17، صص 30-1.
 7. کمالی کرمانی، نرجس. (1395). "ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری"، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 5، شماره 19، صص 79-66
 8. مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1396). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، چاپ یازدهم.
 9. مهدوی، غلامحسین؛ کریمی، زهره. (1393). "بررسی عوامل موثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل"، دانش حسابداری، سال 16، شماره 1، صص 32-7.
 10. مهدی­پور، علی و محمدجواد غفاری. (1389). "تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابرسی"، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 9، صص 80-75.
 11. Abhinav Goyal (2022), "Is IT Auditing a good career option?", available at https://www.cm-alliance.com/
 12. Angel R. Orter. (2019), Information Technology, Control and Audit, Fifth Edition. Published by Taylor & Francis Group, LLC
 13. Anh Huu NGUYEN, Hanh Hong HA, Soa La NGUYEN. (2020), "Determinants of Information Technology Audit Quality", Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(4): 41- 50
 14. Deloitte (2018), General IT Controls (GITC) Risk and Impact.
 15. Huck Chuah, Pascal Raven (2022), "Technology enabled internal audit:2022 and beyond", 2022 KPMG Advisory N.V.
 16. P. (2015), "Technologies and Methods for Auditing Databases", Procedia Economics and Finance, 26 (2015) 991 – 999.
 17. Mazlina Mustapha, Soh Jin Lai (2017), "Information Technology in Audit Processes: An Empirical Evidence from Malaysian Audit Firms", International Review of Management and Marketing, 7(2): 53-59.
 18. Mike Sobers (2022), "Where next? 2022 Hot Topics for IT Internal Audit in Financial Services", Deloitte LLP.
 19. NTOSAI (2019), "Guidance on audit of information systems", Retrieved from http://www.issai.org.
 20. Robert r. Moeller. (2010), IT Audit. Control and security. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 21. Saleem, K. S. M. A., & Oleimat, I. M. (2020). "The Impact of Computerized Auditing in Reducing audit risks in Jordan". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(6): 284–298.