پارادایم تفسیرگرایی در حسابداری مدیریت: تعامل گرایی نمادین و ساختارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/iaas.2022.168255

چکیده

هدف: با توسعه رقابت اقتصادی و اجتماعی رو به رشد، حسابداری مدیریت به طرز بی‌سابقه‌ای توسط حلقه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و به یک نگرانی تبدیل شده است. رسالت نهایی تئوری حسابداری مدیریت ارائه خدمات بهتر در حوزه عمل است. لذا تحقیقات حسابداری مدیریت نمی‌توانند از فعالیت‌های واقعی تجاری جدا باشند. هدف پژوهش حاضر بحث و بررسی پارادایم تفسیری با تکیه بر مبانی و کاربرد آن در تحقیقات حسابداری مدیریت می‌باشد.
روش: این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش‌هایی که در گذشته انجام شده می‌­پردازد.
یافته‌ها: تعامل‌گرایی نمادین و ساختارگرایی به عنوان شاخه‌ای از رویکرد تفسیری می‌باشد. این مطالعه یک تصویر کلی، اما منظم از وضعیت و توسعه حسابداری مدیریت را توضیح و به توسعه نظریه کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری: یک روش تفسیری و یک رویکرد نظریه‌ای مبتنی بر این امر می‌تواند به طور موثر پژوهشگران را در ارزیابی تئوری حسابداری مدیریت حمایت کند. همچنین، پارادایم تفسیری در فلسفه علم می‌تواند به محققان کمک کند تا واقعیت زندگی اجتماعی را بیشتر کنکاش کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. حجازی، رضوان و بذرافشان. (1392). "بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن‌کاوی متون حسابداری مدیریت". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 2 (5)، صص 20-27.
 2. عظیمی یانچشمه، مجید و میرزائی، مهدی. (1399). "بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 9 (36)، صص 63-84.
 3. Adil, M., Nagu, N., Rustam, A., & Winarsih, E. (2022). "Interpretive Paradigm on Development of Science and Accounting Research."International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 1(4).
 4. Ahrens, T., & Chapman, C. S. (2006). "Doing qualitative field research in management accounting: Positioning data to contribute to theory". Accounting, organizations and society, 31(8), 819-841. .
 5. Al-Htaybat, K., & von Alberti-Alhtaybat, L. (2013). "Management accounting theory revisited: Seeking to increase research relevance. " International Journal of Business and Management, 8(18), 12.
 6. Baker, C. R., & Bettner, M. S. (1997). "Interpretive and critical research in accounting: a commentary on its absence from mainstream accounting research. " Critical perspectives on Accounting, 8(4), 293-310.
 7. Baxter, J., & Chua, W. F. (2008). "The field researcher as author–writer. " Qualitative Research in Accounting and Management, 5, 101–121.
 8. Bromwich, M. (1990). "The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets. " Accounting, organizations and society, 15(1-2), 27-46.
 9. Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis. "London: Heinemann. "
 10. Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2002). "Towards a comprehensive framework for environmental management accounting—Links between business actors and environmental management accounting tools. "Australian Accounting Review, 12(27), 39-50.
 11. Chua, W. F. (1986). "Radical Developments in Accounting Thought. " The Accounting Review, 61(4), 601-632.
 12. Günbayi, I., & Sorm, S. (2018). Social paradigms in guiding social research design: The functional, interpretive, radical humanist and radical structural paradigms. Online Submission, 9(2), 57-76.
 13. Haleem, A., Nawaz, S. S., & Ayoobkhan, A. L. M. (2020). "Determinant of Contingency Factors of AIS in ERP System. " TEST Engineering and Management, 83, 6593.
 14. Hopper, T., & Powell, A. (1985). "Making sense of research into the organizational and social aspects of management accounting: a review of its underlying assumptions. " Journal of management Studies, 22(5), 429-465.
 15. Hopwood, A. (1994). "Accounting and the pursuit of efficiency. Public sector management: theory, " critique and practice Sage, London, 145-159.
 16. Hopwood, A. (2002). "If only there were simple solutions, but there aren't': some reflections on Zimmerman's critique of empirical management accounting research. " European Accounting Review, 11(4), 777-785.
 17. Langfield-Smith, K., & Baines, A. (2003). "Antecedents to Management Accounting Change: A Structural Equation " Accounting, Organisation and Society, 28(7-8), 675-698.
 18. Latour, B. (2005). "Reassembling the social—An introduction to actor network theory. "Management Learning, 38(1), 121-125.
 19. Lebedev, P. (2014). "Evolution of management accounting concept in Russia: In A search of identity. " Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 580–584..
 20. Lebedev, P. (2019). "Management Accounting Practices In Emerging Markets: A Multiple-Case Study Of Russian Midsized Private Companies. " In 6th SWS International Scientific Conferences on social sciences 361-376.
 21. Locke, J., & Lowe, A. (2008). "Evidence and implications of multiple paradigms in accounting knowledge production. " European Accounting Review, 17(1), 161–191.
 22. Lukka, K. and Modell, S. (2010). "Validation in interpretive management accounting research. "Accounting, organizations and society, 35(4), 462-477.
 23. Lukka, K., & Mouritsen, J. (2002). "Homogeneity or heterogeneity of research in management accounting? "European Accounting Review, 11(4), 805-811.
 24. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). "Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd. " Thousand Oaks, CA: Sage.
 25. Roberts, J. (2014). "Testing the limits of structuration theory in accounting research. "Critical Perspectives on Accounting, 25(2), 135-141.
 26. Roberts, J. (2014). "Testing the limits of structuration theory in accounting research. "Critical Perspectives on Accounting, 25(2), 135-141.
 27. Russell, J. D., & Fusilier, M. (2014). "A Symbolic Interactionist framework for critical ethnographic research in Management Accounting. "International Journal of Business and Social Science, 5(10).
 28. Ryan, B., & Scapens, R. (2002). "Research Method and Methodology in Finance and Accounting. " London: Thomson.
 29. Scapens, R. W. (2004). "Doing case study research. " In The real life guide to accounting research. 257–279.
 30. Semenova, V. (2020). "Technology adoption theories in examining the uptake of blockchain technology in the framework of functionalist and interpretive paradigms. "Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 51(11), 26-38.
 31. Sewell Jr, W. H. (1992). "A theory of structure: Duality, agency, and transformation. "American journal of sociology, 98(1), 1-29.
 32. Thompson, J.B. )1989( ‘The Theory of Structuration’. In Social Theory of Modern Societies: Cambridge University Press.
 33. Whittle, A., & Mueller, F. (2010). "Strategy, enrolment and accounting: the politics of strategic ideas. " Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(5), 626–646.