دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1401 
تحلیل محتوای درماندگی مالی

صفحه 65-84

سید حسام وقفی؛ حسین جوانشیری؛ آتنا اسکندری؛ زینب نور بخش حسینی