مدل سنجش عملکرد نظام حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری ،گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران(واحد ورامین)

10.22034/iaas.2022.168261

چکیده

هدف: این تحقیق جهت شناسایی شاخص های سنجش عملکرد نظام حسابرسی داخلی در قالب یک مدل با رویکرد آمیخته، در شرکتهای بورسی فعال در صنعت نفت هدفمند گردیده است.
روش: تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و روش تجزیه وتحلیل داده ها، اکتشافی می باشد. با توجه به حساسیت و اهمیت صنعت نفت و نقش کلیدی آن در اقتصاد ایران، جامعه آماری هدف این تحقیق، اعضای هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکتهای مزبور می باشد.
یافته‌ها: نتایج بیانگر 45 شاخص برای مجموع عوامل کلیدی عملکرد (6 مؤلفه ورودی، 6 مؤلفه فرآیند و 33 مؤلفه خروجی) می باشد. برای جمع آوری داده ها و تعیین نقش هر متغیر در موضوع تحقیق، 216 پرسشنامه در بین جامعه هدف توزیع گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش، بیانگر ارائه مدل سنجش عملکرد نظام حسابرسی داخلی در قالب مدل سیستمی وبا استفاده از رویکرد 3P می باشد. توجه به این شاخص ها، عملکرد واحد مزبور و به تبع آن صنعت را در جهت نیل به اهداف و ماموریتهای آن تضمین می نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. اسمعیل پور زنجانی، سعید، (1393)، "مقایسه تطبیقی میزان اثربخشی و کارایی حسابرسی عملکرد استفاده از چارچوب کنترل های داخلی کوزودر قیاس با مدل تعالی سازمانی"، حسابرس، شماره71، تیرماه 1393، صفحه92 تا 98.
 2. بورس اوراق بهادار تهران، واحد حسابرسی داخلی، (1396) مدیریت حسابرسی داخلی، تهران
 3. رجبی، علی اکبر، معین نجف آبادی، ابراهیم، (1399)، "الگوی همراستایی عوامل کلیدی موفقیت حسابرسی داخلی با نقاط قوت عملکردی آن"، هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران، یزد، 20 آذر 1399.
 4. رجبی، علی اکبر، پورعلی، محمد رضا، تقی پوریان، یوسف، فلاح، رضا. (1400). "طراحی مدلی برای عوامل کلیدی موفقیت نظام حسابرسی داخلی در صنعت نفت". دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی. سال هفتم. شماره 2 . بهار و تابستان 1400، صفحه 59 تا 78.
 5. رجبی، علی اکبر، پورعلی، محمد رضا، تقی پوریان، یوسف، فلاح، رضا. (1400)، "تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، پاییز 1400، شماره 51، صفحه 127تا 142.
 6. محمدپور، مسعود. (1393). "حسابرسی داخلی نوین. اولین همایش حسابرسان داخلی صنعت بیمه کشور". صفحه 62 تا 66 .
 7. نادری نسب، بهروز، (1395)، "جایگاه حسابرسی داخلی در توسعه اقتصادی کشور"، انجمن حسابرسی داخلی، تازه های حسابداری.
 8. نیکخواه آزاد، علی و قناد، حمید رضا، (1377)، "عوامل عدم توسعه و روش های ارتقای حسابرسی داخلی در ایران"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، زمستان ۷۶ و بهار ۷۷ ، شماره ۲۲-۲۳، صفحه 35 تا 59 .
 9. Ali, Basel J. A.& Bakar, Rosni; &Omar, Wan Ahmad Wan, (2016), "The critical success factors of accounting"
 10. Hosseini, S A; Madahi, A. Momenzadeh, M. (2016). "Function of internal audit in Iran and Tehran universities of medical sciences". Management, Economics and Accounting - Government Accounting. Volume 2, Number 2 (4): 55-68. (In Persian.(
 11. Ingrid Gustafsson Nordin, (2022), "Narratives of internal audit: The Sisyphean work of becoming “independent” Critical Perspectives on Accounting", Available online 28 March 2022In press, corrected proof Article 102448
 12. Lawshe CH. (1975). "A quantitative approach to content validity", Personnel Psychology. 28: 563-575.
 13. Mohammad pour, M. (2014). "New internal audit". The first conference of internal auditors of the country's insurance industry. (In Persia).
 14. Neely A., Adams C., Kennerley, (2002), "The performance Prism – The scorecard for measuring and managing Business Success" – Edition Prentice Hall, 2002, p 394
 15. Omar Ali, Barzan, (2018), "Factors influencing the effectiveness of internal audit on organizational performance", International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS) [Vol-4, Issue-4, Apr- 2018
 16. Saleh, F M. (2013). "Critical success factors and data quality in accounting information systems in Indonesian cooperative enterprises: An empirical examination", interdisciplinary journal of contemporary research in business. 5(3(.
 17. Tangen, Stefan, (2005), "Professional practice: Demystifying productivity and performance", International Journal of Productivity and Performance Management, 54 No. 1, 2005,pp. 34-46
 18. Wan Nordin Wan-HussinHadiati FitriBasariah Salim, (2021), "Audit committee chair overlap, chair expertise, and internal auditing practices: Evidence from Malaysia", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25 June 2021Volume 44 (Cover date: September 2021)Article 100413