دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 120-5 
تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

صفحه 21-36

فاطمه صراف؛ فاطمه بشارت پور؛ محمدامین علی اکبری؛ رویا پرتوی


ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک

صفحه 89-104

زینب خلیل ارجمندی؛ مسعود طاهری نیا؛ اعظم احمدیان؛ احمد سرلک