تأثیر ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

10.22034/iaas.2022.168257

چکیده

در تحلیل تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر مسئولیت اجتماعی یافته ها نشان داد؛ تاثیر ویژگی روانجوری، برو‌ن گرایی و وجدان‌گرایی بر درک مسئولیت اجتماعی معنی‌دار است. وجدان گرایی باعث می شود افراد با رضایت قلبی و احساس مسـئولیت وتعهد کامل به مسایل جامعه و حرفه خود بـه بپردازنـدو اصول اخلاقـی حـاکم برحرفـه خـود را رعایـت کننـد. تحلیل تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رضایت شغلی نشان‌دهنده آن است که روانجوری، برون گرایی و توافق پذیری بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد، درک مسئولیت پذیری اجتماعی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. حسابرسان با درک مسئولیت اجتماعی ومیزان تاثیر مثبت حرفه برزندگی دیگران وجامعه، نگرش مثبت و لذت بخشی از تجارب کاری دارند. در نهایت درک مسئولیت اجتماعی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی، نقش میانجی‌ ایفا می‌کند. ویژگی‌های برونگرایی و وجدان‌گرایی حسابرسان منجر به افزایش درک مسئولیت اجتماعی و اهمیت حرفه برای جامعه می‌شود. این موجب می‌شود حسابرس به تحقق اهداف شغلی اهمیت بیشتری داده و با دقت نظری بالاتری کار کند و در نتیجه رضایت شغلی وی بالا می رود.

کلیدواژه‌ها


 1. آقاجانی کوپائی، حامد؛ نعمتی انارکی، لیلا؛ عشوری مهرنجانی، فروزان .(1396)."رابطه 5 عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران". مدیریت اطلاعات، 3(1)، 79-91.
 2. ایمر، فرشید؛گرکز، منصور. (1397)." برسی نقش هیجانات خود آگاهانه (غرور و شرم) در تصمیم گیری­های اخلاقی حسابداری: مطالعه موردی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های گرگان". حسابداری ارزشی رفتاری، 3(6):165-197.
 3. باقری راد، فاطمه؛ مینائی، اصغر. (1397). "ساخت و استانداردسازی پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان با استفاده از نظریه سوال-پاسخ". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10(36)، 119-138.
 4. برادران حسن زاده، رسول؛ فتاحی اصل، بهرام؛ ابوالحسن زاده، سودا. (1392)." بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(6): 100-89
 5. بهادری خسروشاه، جعفر؛ هاشمی نصرت آبادی، تورج؛ بیرامی، منصور. (1391). "رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگی­های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابدارن کتابخانه های عمومی شهر تبریز". دو ماهنامه پژوهنده،17(6)، 313-319.
 6. بهرامی، رویا، فراتی، حسن، دوستی، لیلا .(1396)." بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان". مجله پزشک قانونی ایران. 23(2)، 95-103.
 7. پاک­نیا، حمزه. (1394). مسئولیت پذیری اجتماعی حرفه حسابرسی. فصلنامه حسابرس.76(2):60-54
 8. حاتمیان پیمان، حاتمیان پرستو. (1398)"رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه" . رویش روان شناسی. 8(2): 8-3
 9. حافظی، فردین. (1395). "تعیین رابطه بین صفات شخصیتی و خلاقیت در مدیران مالی". ماهنامه پژوهش ملل، 2(13)،125-109.
 10. حیرانی، فروغ، وکیلی فرد، حمیدرضا، بنی مهد، بهمن، رهنمای رودپشتی، فریدون. (1396). "تأثیر ویژگی­های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت". دانش حسابرسی، 17 (67)، 98-71.
 11. خطیب، حمیده، ناظر، محمد، نعمت زاده ماهانی، کاظم، صدرمحمدی، رضوان. (1395). "رابطه ویژگی­های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر رفسنجان". مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(4)، 1161-1180.
 12. دالوند، حسن. (1397). " بررسی رابطه بین تیپ­های شخصیتی و سلامت سازمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم"، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
 13. ذبیحی شیخ وجه، کیا، فغانی ماکرانی، خسرو، ذبیحی، علی (1400). "ویژگی­های شخصیتی هیجان پذیری مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها". مجله علوم پزشکی رازی، 28(4)، 115-124.
 14. رابینز، استیفن پی. (1378). "تئوری سازمان". ترجمه: سیدمهدی الوانی و حسن دانائی فرد، تهران: صفار.
 15. رحیمی کلور حسین، گل زرد امین، غفاری مجلج هدی. (1397) "تحلیل رابطه وجدان کاری بر مسئولیت اجتماعی: نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای." اخلاق در علوم و فناوری. 13(1): 107-100
 16. رحیمی کیا، امین، محمدی، راضیه، کاظمی، ویدا. (1399). "بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی و ویژگی­های شخصیتی با رضایت شغلی مدیران خرم آباد". فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، 6(3)، 15-32.
 17. زارع داویجانی، علیرضا،روحی، منصور. (1395). "رابطه ویژگی های شخصیتی با سلامت روان دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور حسن آباد"، کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، تهران: 22 و 24 تیرماه 1395.
 18. سپهری، پطرو، آزادی، کیهان، وطن پرست، محمدرضا،اکبری، بهمن. (1399). "تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه ای"، نشریه علمی حسابداری مدیریت، 13(44)، 213-212.
 19. شیخ الاسلامی، سید محی الدین. (1400). "ارتباط تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان". فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی، 3(1)، 25-21.
 20. صبحی قراملکی، ناصر، حاجلو، نادر، غلام زاده، حانیه. (1392). "مقایسه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری"، مجله ناتوانی های یادگیری، 2(4)، 102-82.
 21. لامع راد، ساناز، ابراهیمی مقدم، حسین. (1398). "مقایسه هوش اخلافی، مهارت­های اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی نوجوانان پسر معتاد به اینترنت با افراد عادی". نشریه اخلاق در علوم و فناوری. 14(3)، 57 - 62.
 22. عدیلی، مجتبی، خدامی پور، احمد، پورحیدری، امید. (1399). "بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 12(46)، 20-5.
 23. علی‌فرّی، ملیحه، وکیلی فرد، حمید رضا، بنی مهد، بهمن، رویایی، رمضانعلی، (1397) "نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد در تأثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد شغلی حسابداران". حسابداری مدیریت. 36(11): 11-93
 24. مرویان، ژانت. (1398)، "بررسی ارتباط میان خویشتن شناسی و رضایت مندی شغلی با نقش میانجی سلامت سازمانی در میان مدیران و کارکنان شرکت گاز شیراز". پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (مدیریت نیروی انسانی)، دانشگاه پیام نور.
 25. مشبکی، اصغر، خلیلی شجاعی، وهاب. (1389). "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها" (CSR) . نشریه جامعه شناسی کاربردی، 21(4)، 56-37.
 26. مظفری، گشتاسب. (1385). "بررسی اثرات اجرای طرح کارانه پزشکان بر رضایت شغلی و عملکرد پزشکان".پایان نامه کارشناسی مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
 27. موسوی گوکی سیدعلی، غنایی چمن آباد علی، باقرپور ولاشانی محمدعلی، صالحی مهدی.(1400)" تیپ شخصیتی و تردید حرفه ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می کنند؟." دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. ۶ (۱۲) :۱۶۵-۱۲۶
 28. مشعشعی، سید محمد، هاشمی، سیدعباس، فروغی، داریوش. (1400). "تأثیر تفاوت‌های فردی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان".پژوهش های تجربی حسابداری،11(1):74-53
 29. مهدوی، غلامحسین، زمانی، رضا. (1400). "تأثیر سبک‌های رهبری ملاحظات و ساختار بر رضایت شغلی حسابرسان: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رده سازمانی." تحقیقات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران، 13(50): 22-5
 30. نجارپور استادی، سعید، اسمخانی اکبری نژاد، هادی، لیوارجانی، شعله، (1389)، " بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذر بایجان شرقی".مدیریت بهره‌وری.13(4)، 58-39.
 31. Aghaei Chadegani, A. Muhammaddun Mohamed, Z. and Mohd Iskandar, T. (2015)"The Influence of Individual Characteristics on Auditors’ Intention to Report Errors Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 7, July 2015. 710-714
 32. J.K. (2019). "Community-based corporate social responsibility activities and employee job satisfaction in the U.S. hotel industry: An explanatory study". Journal of Hospitality and Tourism Management.38:140-148
 33. Austin L, Gaither BM. (2017). "Perceived motivations for corporate social responsibility initiatives in socially stigmatized industries". Public Relations Review; 43(4): 840-84
 34. Cheng WY, Cheung RYM, Chung KKH. (2021). "Understanding adolescents' perceived social responsibility: The role of family cohesion, interdependent self-construal, and social trust". Journal of Adolescence; 89: 55-6
 35. Gaff, M., (1987). "Individual personality types and the experience of learning to use library databases". Australian library journal 43: 183-191.
 36. Ghayas, M. M., Shaheen, A., & Devi, A. (2022). "Personality, Job Satisfaction and Organizational Commitment". Reviews of Management Sciences, 3(2), 101-113.
 37. Kim, H.; Chung, Y. W. (2014). "The use of social networking services and their relationship with the big five personality model and job satisfaction in korea". Cyber psychology, Behavior, and Social Networking, 17(10), 658-663.
 38. Lee K, Ashton MC.(2004). "Psychometric Properties of the HEXACO Personality Inventory". Multivariate Behav Res. 2004;39(2):329-58.
 39. Liu, X., Zhang, Ch, (2017), “Corporate Governance, Social Responsibility Information Disclosure, and Enterprise Value in China”, Journal of Clenear production, 142 (Part 2), PP. 1075-1084
 40. Care,R.R., & Costa,P.T (1991). "Adding Liebe und arbeit: the full five-factor model & Wellbeing". Personality & social psychology Bulletin, V: 17(2).p.p. 227-232
 41. Mohannad, O., Zalailah, S. & Mohi, N. (2017). "The mediating effect of jobsatisfaction on the relationship between personality traits and premature sign-off". Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 21 (2), 1-17.
 42. Mallory DB, Rupp DE, Pandey N, Tay L. (2021). "The Effect of Employee Proactive Personality and Felt Responsibility on Individual Corporate Social Responsibility Behaviors: The CSR Context Matters". J Sustain Res. 3(1):e210002
 43. Preti E, Di Pierro R, Fanti E, Madeddu F, Calati R.(2020). "Personality Disorders in Time of Pandemic". Curr Psychiatry Rep. 2020:22(12):1-9.
 44. Spector PE. (1997)." Job satisfaction: application assessment causes, and consequences". 1st ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
 45. Sowunmi, O.A.(2022). "Job satisfaction, personality traits, and its impact on motivation among mental health workers". South African journal of Psychiatry.28:1801
 46. Sulimani, J & Javed. (2021). "The relationship betwen job satisfaction and corporate social responsibility in bank". JEDDAH PJAEE, 18 (14).721-730
 47. Vrij A, Meissner CA, Fisher RP, Kassin SM, Morgan CA, Kleinman SM. (2017). "Psychological Perspectives on Interrogation". Perspect Psychol Sci. 2017;12(6):927-955.
 48. Zhu, D. & Tan, K.H. (2008). "Issues and challenges of CSR practices in textile industry: an empirical study in Suzhou, China". Management and Enterprise Development Journal, 5(6): 759-772.