شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانک‌های غیر دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری ،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 * نویسنده مسئول، گروه حسابداری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 دانشیار،گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22034/iaas.2022.149713

چکیده

هدف:دراین پژوهش ضمن شناسایی ورتبه بندی ضرورتها ووضعیت موجودووضعیت مطلوب،موانع وچالشهای(تعیین)اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استانداردگزارشگری مالی بین المللی شماره 13(IFRS13)دربانکهای غیردولتی ایران شناسایی ورتبه بندی شدوهمچنین فاصله بین وضعیت موجود(ادراکات،عملکرد)ووضعیت مطلوب(انتظارات،اهمیت)موردسنجش قرارگرفت وراهکارهای بهتر برای رفع موانع وچالشهاوکمتر شدن فاصله بین وضعیت موجودووضعیت مطلوب دربانکهای غیردولتی ایران پیشنهاد شدند. روش:دراین پژوهش،اطلاعات لازم به طور عمده ازطریق تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ جمع آوری شدومقوله‌های تدوین الگوی ارزش منصفانه دربانکهای غیردولتی ایران شناسایی گردید.درنهایت بااستفاده ازروش سوآرا(SWARA)،رتبه بندی شدوهمچنین با استفاده از آزمون T زوجی(وابسته)،که پرکاربردترین استفاده آن تحلیل شکاف است،برای سنجش فاصله وضعیت موجودووضعیت مطلوب استفاده شدو به کمک تکنیک آراس(ARAS)،راهکارهای بهتربرای رفع موانع و چالش وکمتر شدن فاصله بین وضعیت موجودووضعیت مطلوب دربانک‌های غیردولتی ایران پیشنهادشدند.

کلیدواژه‌ها