سیستم اطلاعات حسابداری وحاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، گروه حسابداری و حسابدار رسمی

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه کردستان

10.22034/iaas.2022.149711

چکیده

هدف: از آنجایی­که شکست­های حسابداری و حسابرسی به همراه سوء استفاده مدیران، می تواند مشکلات بزرگی را در شرکت به­وجود آورد.هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سیستم اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی است . روش : در این پژوهش از چهار مولفه: سیستم دفترداری، کارایی گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری و کارایی سیستم بودجه­بندی برای  اندازه­گیری سیستم اطلاعات حسابداری استفاده، جامعه آماری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تعداد 890پرسشنامه در میان پرسنل ( مدیران عامل و معاونین آن­ها، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری) 178 شرکت به صورت هدفمند توزیع شد و تعداد 346 پرسشنامه دریافت و استفاده شده است و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا و برای برازش کلی مدل از ریشه میانگین مربعات باقیمانده و برای تحلیل داده­ها از نرم افراز اسمارت پی­ال­اس نسخه 3 استفاده شده است.یافته­ها: نشان می­دهد که بین سیستم دفترداری، کارایی گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری و کارایی سیستم بودجه­بندی و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها