تحلیل محتوای درماندگی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور

2 دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد حسابرسی

4 گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای

10.22034/iaas.2022.149715

چکیده

یکی از نگرانی های اساسی اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها که تا حدودی از بروز زیان احتمالی آن­ها جلوگیری می کند، تشخیص به موقع شرکت­هایی است که در شرف درماندگی مالی قرار دارند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده­ی با موضوع مرتبط با درماندگی مالی می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش، مقالات منتشر شده درماندگی مالی، شامل 118 مقاله چاپ شده در کلیه مجلات در حوزه­ی حسابداری، حسابرسی، مالی در بازه زمانی سال های 1382 تا 1399 می باشد. در این پژوهش از روش آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته ها: یافته­های تحقیق نشان می دهد که در47% مقالات موضوع درماندگی مالی به عنوان متغیر مستقل و 32% به عنوان متغیر وابسته و 58% به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین حدود 40% این مقالات در مجلات حوزه حسابداری به چاپ رسیده اند. 12% مقالات درماندگی مالی در حوزه مدیریت مالی و 10% آنها در حوزه مالی به چاپ رسیده­اند. نتیجه گیری: بطور کلی می توان بیان کرد که پژوهشگران ایرانی علاقه زیادی جهت تحقیق پیرامون درماندگی مالی دارند و همچنین می توان عنوان کرد که در پژوهش های بررسی شده درماندگی مالی در حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی مورد بحث قرار گرفته است که این موضوع نشان از اهمیت حفظ سرمایه سرمایه گذاران می باشد.

کلیدواژه‌ها