ابعاد اثربخشی کمیته حسابرسی پس از قانون ساربینز-آکسلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران

10.22034/iaas.2022.149718

چکیده

باتوجه به بحران‌های مالی اوایل قرن حاضر و به دنبال آن تاکید مجامع قانونی و حرفه ای و وضع مقررات در زمینه نقش ومسئولیت‌های کمیته حسابرسی بخصوص قانون ساربینز-آکسلی شاهد پژوهش‌های گسترده ای در ارتباط با اثربخشی کمیته حسابرسی به موازات آن بوده ایم. که سمت وسوی این پژوهش‌ها همسوئی با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون SOX ومستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی و پژوهش‌های صورت گرفته پس از SOX با استفاده از پژوهش‌های پیشین وبه صورت کتابخانه ای می‌باشد. نتایج نشان دهنده اثرات مثبت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، کنترل‌ها وحسابرسی داخلی، فرآیند حسابرسی و واکنش مثبت بازار سرمایه می‌باشد. بااینحال نتایج در حوزه‌هایی مانند جبران خدمات اعضای کمیته وتخصص‌های غیرمالی اعضا، غیرقطعی و بعضا متناقض می‌باشد. که این بخش‌ها می‌توانند حوزه مناسبی برای انجام پژوهش بیشتر در آینده باشد. در مجموع می‌توان گفت که شواهد ونتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته از اثربخشی مقررات وضع شده مرتبط با ویژگی‌های کمیته حسابرسی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها