دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 5-118 
کیفیت سود: چالش بزرگ حسابداری

صفحه 23-38

سید علی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم


متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی

صفحه 39-52

زهره حاجیها؛ محمدرضا صابری روچی


تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن

صفحه 105-118

آسو بهرامی؛ ایرج نوروش؛ عباس راد؛ عطااله محمد ملقرنی