دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 5-130 
تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی

صفحه 27-46

شکراله خواجوی؛ علیرضا پورگودرزی