مطالعه تطبیقی زکات واحد تجاری و قوانین و استانداردهای آن در کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

10.22034/iaas.2021.134530

چکیده

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام‌های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات‌های اسلامی است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه‌کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای جمع‌آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام‌گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته‌شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه‌تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی‌گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانشــگاهیان و صاحب‌نظران کشور به ســمت زکات واحد تجاری به‌عنوان ‌یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها