نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه گذاران و استراتژی مومنتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران

3 حسابداری، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران

10.22034/iaas.2021.134544

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نوسان­پذیری بازار و استراتژی مومنتوم می­باشد. در سالیان اخیر، به چالش کشیده شدن تئوری­ها و نظریات اقتصادی مبتنی بر اصل مفهوم انسان اقتصادی موجب شده است توجه به جنبه­های رفتاری و روان­شناختی در میان محققین مالی افزایش یافته و رویکرد­های جدیدی در قالب پارادایم مالی رفتاری شکل گیرد. یکی از تحقیقات مشهور حوزه­ی مالی رفتاری استراتژی مومنتوم می باشد. مومنتوم یکی از  مفاهیم فیزیک است که بیانگر پایداری در عملکرد پیشین بوده و در علوم مالی بیانگر این است که چنانچه روش قاعده­مند رفتار سهام در گذشته بررسی شود می توان پیش­بینی نمود  که سهام در آینده به چه سمتی پیش خواهد رفت. در پژوهش حاضر به بررسی 193 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه­ زمانی 1391 تا 1398 به عنوان نمونه پرداخته شده و  به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره داده­های سری زمانی استفاده گردیده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بین سود مومنتوم و متغیرهای نوسان­پذیری بازار و ریسک نکول رابطه­ی معنی‌داری وجود ندارد. درحالی که بین سود مومنتوم و تمایلات سرمایه گذاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها