متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو انجمن حسابداری ایران، دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

10.22034/iaas.2021.134533

چکیده

مقاله حاضر با عنوان متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی و با هدف پیش­بینی درماندگی مالی در قالب عبارات کلیدی با استفاده از روش تکنیک متن کاوی انجام گرفته است. متن کاوی فرآیندی است که طی آن اطلاعات مفید از داده­های غیر ساختار یافته (داده­های متنی) استخراج و مورد استفاده قرار می­گیرد. جامعه آماری گزارش­های حسابرسی 50 شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس در سال 1396 که برای جمع آوری داده­ها گزارشات حسابرسی سال های 1394 و 1395 مورد متن کاوی قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که اصطلاحات پرکاربرد که در طول دوره زمانی دو ساله قبل از درماندگی مالی شرکت­ها بطور مستمر تکرار شده عبارتنداز؛ عدم رعایت مقررات و قوانین با 62،  مغایرت با 123، عدم حضور مدیر ذینفع با 122، کاهش سود، کاهش ارزش کالا و دارایی­ها با 116، عدم دسترسی به اطلاعات و اسناد با 102، تعدیلات سنواتی با 101مورد و... لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه­های استخراج شده روش متن کاوی می­تواند در پیش­بینی درماندگی مالی شرکت­ها موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها