دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 5-160 
اثر تعدیل‌ کنندۀ احساس سرمایه‌گذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام

صفحه 89-114

محمد محمدی؛ مجید عظیمی یانچشمه؛ مریم فرهادی؛ مسعود فولادی