بررسی پیامد تغییر طبقه‌ بندی هزینه‌ها بر عملکرد سهام پس از عرضه عمومی اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaas.2023.179240

چکیده

مدیریت سود همواره یکی از حوزه‌های مهم ادبیات حسابداری به شمار می‌رود. مدیران همواره ابزارهایی در اختیار دارند،که از طریق آن‌ها می‌توانند سود بنگاه تحت مدیریت خود را دستکاری نمایند. یکی از این ابزار و روش‌ها تغییر طبقه‌بندی است. هدف این پژوهش بررسی تغییر طبقه‌بندی هزینه‌ها در شرکت‌های با عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با  بازده پس از عرضه است. برای همین منظور نمونه ای متشکل از 70 عرضه عمومی اولیه طی سال های 1383 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چند گانه و با استفاده از الگوی داده‌های مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین هزینه‌های غیرعملیاتی و سود عملیاتی غیرمنتظره در سال قبل از عرضه، ارتباط مثبت و با تغییرات در آن، ارتباط منفی وجود دارد. بطور کلی یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شرکت‌های با عرضه‌ عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، در سال قبل از عرضه به عموم در تغییر طبقه‌بندی هزینه‌ها درگیر شده و سود عملیاتی خود را متورم می‌نمایند؛ اما این درگیر شدن در تغییر طبقه‌بندی هزینه‌ها در سال قبل از عرضه اثری بر بازده سهام پس از عرضه عمومی ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی کردلر، علی؛ حسنی آذر داریانی، الهام. (1385). " بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 13(3) ،23-3.
 2. اکبریان فرد، مریم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا و نیکو مرام؛ هاشم. (1398). "بررسی تطبیقی روابط عرضه های اولیه سهام و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری". راهبرد مدیریت مالی7(2)،  122-91.
 3. باقرزاده، سعید؛ نیکبخت، محمدرضا و نوروش، ایرج. (1390). "عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه (IPOs) در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش های مدیریت در ایران 15(1)، 135-166.
 4. بهروزی، علی.(1397).بررسی ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سود و تغییر در طبقه بندی سود: مورد مطالعه بازار سرمایه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی شفق.
 5. ثقفی، علی؛ جمالیان پور، مظفر.(1397). "جایگاه پدیده تغییر طبقه‌بندی در مدیریت سود". مطالعات تجربی حسابداری مالی 15(57)، 23-1.
 6. روستایی، محمد حسین. (1393). "تاثیر مدیریت سود بر بازده بلند مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 7. رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زندی، آناهیتا. (1399). "مدیران اجرایی متخصص و بقاء شرکت‌های دارای عرضه اولیه عمومی سهام". فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی10(1)، 25-1.
 8. شجاعی، مرتضی. (1395). "بررسی مدیریت سود واقعی در زمان عرضه اولیه سهام". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
 9. عبده تبریزی، حسین؛ دموری، داریوش. (1382). "شناسایی عوامل موثر بر بازده بلند‌مدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی 5( 15)، 50-23.
 10. مدرس، احمد؛ عسگری ،محمدرضا. (1388). "شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی بلندمدت سهام عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار،2(5)، 103-77.
 11. ملکی، شلر. (1387). "رابطه ویژگی های قبل از عرضه اولیه سهام و عملکرد بلند مدت عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 12. نیکبخت، محمد رضا؛ طاهری، مسعود؛ غزنوی، محمد صادق و غواصی کناری، محمد. (1394)." بررسی مدیریت سود در شرکت‌های عرضه کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‌ها". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 7)28)، 17-4.
 13. Abernathy, J.L; Beyer, B and Eric, R. (2014). “Earnings Management Constraints and Classification Shifting”. Journal of Business Finance & Accounting, 41(5) & (6), 600–626.
 14. Alfonso, E., C.S.A. Cheng, S. Pan. (2015). “Income Classification Shifting and Mispricing of Core Earnings”. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 1-32.
 15. Ali, S. M., Salleh, N. M., & Hassan, M. S. (2010). “Ownership structure and earnings management in Malaysian listed companies: the size effect”. Asian Journal of Business and Accounting, 1(2).
 16. Anagnostopoulou, S.C., Gounopoulos, D., Malikov, K., and Pham, H. (2021). “Earnings management by classification shifting and IPO survival”. Journal of Corporate Finance, 66.
 17. Athanasakou, V., N. C. Strong and M. Walker (2009). “Earnings Management or Forecast Guidance to Meet Analyst Expectations?” Accounting and Business Research, 39, 3–35.
 18. Athanasakou, V., Strong, N. C., & Walker, M. (2011). “The market reward for achieving analyst earnings expectations: does managing expectations or earnings matter?” Journal of Business Finance & Accounting, 38(1‐2), 58-94
 19. Badertscher, B. A. (2011). “Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms”. Accounting Review, 86(5), 1491-1518.
 20. Bansal, M. (2021). “Influence of firm size and firm age on classification shifting: an empirical study on listed firms in India”. Journal of Financial Reporting and Accounting, 19 (5), 772-792.
 21. Bansal, M., Kumar, A. and Badhani, K. N. (2021). “Do Indian firms engage in classification shifting to report inflated core earnings?” Managerial Finance, 47(11), 1533–1552.
 22. Bansal, M., Kumar, A. and Kumar, V. (2022). “Gross profit manipulation in emerging economies: evidence from India, Pacific Accounting Review, 34(1), 174–196.
 23. Barton, J., Hansen, T, Pownall, G. (2010). “Which performance measures do investors around the world value the most--and why?” .Accounting Review, 85(3), 753–89.
 24. Bradshaw, M. T., & Sloan, R. G. (2002). “GAAP versus the street: an empirical assessment of two alternative definitions of earnings”. Journal of Accounting Research, 40(1), 41-66.
 25. Bushee B, Cedergren MC, Michels J. (2020). “Does the media help or hurt retail investors during the IPO quiet period?” Journal of Accounting and Economics. 69(1), 1–19.
 26. Chae, S. J., & Nakano, M. (2015). “The effect of classification shifting on analyst forecast accuracy: evidence from Japan”. Hitotsubashi Journal of commerce and management, 49(1) 25-35.
 27. Davis, A. K. (2002). “The value relevance of revenue for internet firms: does reporting grossed‐up or barter revenue make a difference?” Journal of Accounting Research, 40(2), 445-
 28. Dechow, P., & Schrand, C. (2004). “Earnings Quality, the Research Foundation of CFA Institute”. Charlottesville, Virginia.
 29. Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). “Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences”. Journal of accounting and economics, 50(2), 344-401.
 30. Fairfield, P. M., Sweeney, R. J., & Yohn, T. L. (1996). “Accounting classification and the predictive content of earnings”. The Accounting Review, 71(3), 337-355.
 31. Fan, Y., Barua, A., Cready, W., & Thomas, W. (2010). “Managing earnings using classification shifting: Evidence from quarterly special items”. The Accounting Review, 85(4), 1303-1323.
 32. Fan, Y., Thomas, W.B. and Yu, X. (2019). “The impact of financial covenants in private loan contracts on classification shifting”. Management Science, Vol. 65 No. 8, 3637-3653.
 33. Francis J, Hanna J, Vincent, L. (1996). “Causes and effects of discretionary asset write-offs”. Journal Accounting Research. 34(Supplement):117-
 34. Gunny, K. A. (2010). “The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks”. Contemporary Accounting Research, 27(3), 855-888.
 35. Haw, I., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. (2011). “Corporate governance and earnings management by classification shifting”. Contemporary Accounting Research, 28(2), 517-553.
 36. Inoue, S. (2021). “Classification shifting using discontinued operations and impact on core earnings: evidence from Japan”. Journal of Financial Reporting and Accounting,19( 2), 211-233
 37. Kim, M., Ritter, J. (1999). “Valuing IPOs”. Journal Financial Econom, 53, 409–37.
 38. Lee, L. F. (2012). “Incentives to inflate reported cash from operations using classification and timing”. The Accounting Review, 87(1), 1-33.
 39. Lin, T.-Y.; Yu, J.; Lin, C.-Y. (2021). IPO’s Long-Run Performance: Hot Market versus Earnings Management.  Risk Financial Manag, 14, 132.
 40. Liu, X. K., and B. Wu. (2020). “Do IPO firms misclassify expenses? Implications for IPO price formation and post-IPO stock performance” .Management Science, 67(7), 4505–4531.
 41. Lougee, B. A., & Marquardt, C. A. (2004). “Earnings informativeness and strategic disclosure: An empirical examination of “pro forma” earnings”. The Accounting Review, 79(3), 769-795.
 42. Malikov, K., Manson, S. and Coakley, J. (2018). “Earnings management using classification shifting of revenues”. The British Accounting Review, 50(3), 291-305.
 43. McVay, S. (2006). “Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings and special items”. Accounting Reviwe, 81(3), 501–31.
 44. Nelson, M., Elliott J, Tarpley, R. (2002). “Evidence from auditors about managers’ and auditors’ earnings management decisions”. Accounting Reviwe, 77(Supplement), 175–202.
 45. Nikbakht, E., Sarkar, S., Smith, G, C and Spieler, A, C. (2021). Pre-IPO earnings management: Evidence from India, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 44.
 46. Paiva, I.S., Lourenço, I.C. and Dias Curto, J. (2019). “Earnings management in family versus non-family firms: the influence of analyst coverage”. Spanish Journal of Finance and Accounting, 48)2(, 113-133.
 47. Pittman J, Zhao Y. (2018). “The impact of financial statement audits on non-income-increasing misreporting: Evidence from restatements”. Preprint, submitted September 22, https://ssrn.com/ abstract=2912478.
 48. Poonawala, S, H., Nagar, N. (2019). “Gross profit manipulation through classification shifting”, Journal of Business Research, 94, 81-88.
 49. Purnanandam, AK, Swaminathan, B. (2004). “Are IPOs really underpriced?” Reviwe Financial Studies, 17(3), 811–848.
 50. Ritter, J.R. (1991). “The long-run performance of initial public offerings”.The Journal of Finance, 46, 3-27.
 51. Roosenboom, P., T. V.D. Goot and G. Mertens. (2003). “Earnings management and initial public offerings: Evidence from the Netherlands”. The International of Accounting, 38, 243-266.
 52. Roychowdhury, S. (2006). “Earnings management through real activities manipulation”. Journal of accounting and economics, 42(3), 335-370.
 53. Shirato, K., & Nagata, K. (2012). “Earnings management through classification shifting under Japanese GAAP”. The 36th National Convention of Japan Society for Management Finance Studies, Japan Management Finance, (pp. 1-23)
 54. Skousen, C., Sun, L. and Wu, K. (2019). “The role of managerial ability in classification shifting using discontinued operations”. Advances in Management Accounting, 31, 113-131.
 55. Teoh, S.H., I. Welch and T.J. Wong. (1998). “Earnings management and the long run market performance of initial public offerings”. The Journal of Finance, (6), 1935-1974.
 56. Wieland, M. M., Dawkins, M. C., & Dugan, M. T. (2013). “The differential value relevance of S&P's core earnings versus GAAP earnings: the role of stock option expense”. Journal of Business Finance & Accounting, 40(1-2), 55-81
 57. Zalata, A. M., & Roberts, C. (2017). “Managing earnings using classification shifting: UK evidence”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 29, 52-65.
 58. Zang, A. (2012). “Evidence on the trade-off between real manipulation and accrual manipulation”. Accounting Reviwe, 87(2), 675–703.