دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1402 
ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت

صفحه 5-22

سپهر سرهرودی؛ اکبر عالم تبریز؛ احمدرضا قاسمی