مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان در فرآیند قضاوت و اعتباربخشی گزارشات مالی (مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاداسلامی، کاشان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/iaas.2023.179239

چکیده

استفاده از دقیق­ترین استاندارد­ها، منجر به ایجاد فشار و تنش بر حسابرسان می­شود. ازآنجا که تاکنون در حوزه مدل­سازی ساختاری تفسیری پژوهش قابل اعتنایی در رابطه با مدیریت تنش حسابرسان ارائه نشده است، هدف از انجام این مطالعه، مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از طریق مرور نظام‌مند پژوهش­ها در دوره زمانی 1393 تا 1401 و مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با اساتید حوزه مدیریت رفتار سازمانی، حسابداری و روانشناسی انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه­ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. به‌منظور مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از نظرات 36 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و مالکان و مدیران مؤسسات حسابرسی آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه­گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره­گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس­آزمون تأیید شد. کدگذاری داده‌های حاصل با استفاده از نرم­افزار Atlas ti منجر به شناسایی 14 عامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان شد. مدل‌سازی عوامل شناسایی­شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل هفت سطح گردید که پیچیدگی‌های حسابرسی، فرهنگ سازمانی سازنده و روابط بین فردی اثرگذارترین و واکنش تطبیقی اثر پذیرترین عوامل بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. حق‌بین، پرویز؛ آزادی، کیهان؛ پورعلی، محمدرضا؛ صمدی لرگانی، محمود. (1401)، "تأثیر هویت اجتماعی و انعطاف‌پذیری بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش استرس" تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 14، شماره 1، صص191-222

 

 1. شاه علیزاده، رامین؛ نیکومرام، هاشم؛ حیدرپور، فرزانه. (1400)، "نقش رهبری اخلاقی و هویت حرفه‌ای و سازمانی بر قصد هشدار دهی خطای حسابرسان مستقل"، دو فصلنامه حسابداری ارزش و رفتاری، سال ششم، شماره 12.

 

 1. شمس احمدی، منصور.(1392)، "خدمات اطمینان بخش حسابرسان" مجله حسابرس شماره 67.

 

 1. علی پور، مرید و صالحی اله کرم. (1396)، "رابطه بین تأثیر استرس کار حسابرس بر کیفیت حسابرسی"، فصلنامه دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 72، پاییز 97، صص171-192.

 

 1. قلی پور، آرین.(1399)، مدیریت منابع انسانی مفاهیم و کاربردها، انتشارات سمت.
 2. گل پرور، محسن و سلحشور، آزاده.(1393)، "الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان"، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 2، صص 93-123

 

 1. مرویان حسینی، زهرا و دشت بیاض، محمود.(1394)، "بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان"، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 1، صص 57-80.

 

 1. مهرانی، ساسان و افسای، اکرم. (1398)، "تجزیه‌وتحلیل کلان داده‌ها و مشروعیت اجتماعی حسابرسی"، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

 

 1. Aditya, A. G., & M. G. Kusuma. )2019(. "The effect of tri hita karana culture in relationship between work stress and internal auditor performance". International research journal of management, IT and social sciences, 6(2): 72-78.

 

 1. Alqudah, H. M., Amran, N. A., & Hassan, H. (2019). "Extrinsic factors influencing internal auditors’ effectiveness in Jordanian public sector". Review of European Studies, 11(2), 67. https://doi.org/10.5539/res.v11n2p67

 

 1. Amiruddin, A. (2019). "Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior". International Journal of Law and Management.

 

 1. Canadian Auditing Standards (CAS) Section 200. Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with Canadian Auditing Standards. Toronto, ON: Canadian Institute of Chartered Accountants

 

 1. Griffin, R., J. M.Phillips, S.M.Gully. )2016(. Organizational behavior: Managing people and organizations. Cengage Learning.

 

 1. Hao, J., P.Viet, G.Meng. )2022(. "Analysis of the Influence of Role Stress on Reduced Audit Quality". Journal Akuntansi, 23(2): 301-315

 

 1. Institute of Chartered Accountants of Ontario (ICAO). (2006). "Standards of the Public Accountants Council for the Province of Ontario". Section 11 Rules of Professional Conduct. Toronto, ON: ICAO.

 

 1. Kesimli, I., Karalar, S., & Tasdemir, Ö. (2018). "Auditor stress: Literature review and classification. Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud": Theory and Application, 317-346. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3212-7_18

 

 1. Larson, L., H. Meier, and P.Poznanski. (2004). "Concepts and Consequences of Internal Auditor Job Stress", Journal of Accounting and Finance Research, 12(16): 35-46.

 

 1. Michie, S. (2002). Causes and Management of Stress at Work. Occupational and Environmental Medicine, 59:67-72.

 

 1. Rogelberg, S. G. and R. Reiter-Palmon (2007). The Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. http://works.com/roni_reiter

 

 1. Smith, K. J., D. J.Emerson, & C. R.Boster. (2018). "An examination of reduced audit quality practices within the beyond the role stress model". Managerial Auditing Journal.

 

 1. Sherman, B. F., Bananno, G.A., Wiener, L. S., & Batt Les, H.B. (2000). "When Children Tell Their Friends They Have AIDS: Possible Consequences For Psychological Well Being and Disease Progression". Arch Pedioter, 7(5), 554 - 562.

 

 1. Szabo, S. (2020). "The Origins & Evolution of Stress Research: From Distress to Eustress". The FASEB Journal, 34(S1): 1-1.

 

 1. Terp, U., F.Hjärthag, & B.Bisholt. (2019). "Effects of a cognitive behavioral-based stress management program on stress management competency, self-efficacy and self-esteem experienced by nursing students". Nurse Educator, 44(1): E1-E5. https://doi.org/10.1097/nne.0000000000000492

 

 1. Winoto, C. O., & S.Harindahyani. (2021). "The effect of auditor’s work stress on audit quality listed in Indonesian companies". Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura: 23(3). https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2416

 

 1. Wiryathi, N. M., Rasmini, N. K., and M. G. Wirakusuma, (2014). "Influence of Role Stressors on Auditor’s Burnout With Emotional IntelligenceAs Moderating Variables", E Journal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 5(3): 227-244.

 

 1. Wright, A. M., & Wu, Y. (2018). "The impact of auditor task difficulty and audit quality indicators on jurors' assessments of audit quality". Behavioral Research in Accounting, 30(2), 109-125. https://doi.org/10.2308/bria-52081

 

 1. Yan, H., & Xie, S. (2016). "How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market". China Journal of Accounting Research, 9 (4), 305-319. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.09.001

 

 1. Zhang, Y., S.Zhang, W. Hua. (2019). "Correction to: The impact of psychological capital and occupational stress on teacher burnout: Mediating role of coping styles". The Asia-Pacific EducationResearcher, 28(4):351-352. https://doi.org/10.1007/s40299-019-00465-1