ارائه مدل احتمال وقوع پولشویی بر مبنای ویژگی های کیفی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت واحد چالوس دانشگاه آزاداسلامی ، چالوس، ایران

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری،واحد چالوس،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

3 استادیار حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت واحد چالوس دانشگاه آزاداسلامی ، چالوس، ایران

10.22034/iaas.2023.179237

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر احتمال وقوع پولشویی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش­­شناسی پژوهش: روش این تحقیق میدانی (پیمایشی) و از نوع مقطعی بوده و نمونه آماری مشتمل بر 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. در این پژوهش برای سنجش احتمال وقوع پولشویی از دستورالعمل نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران با عنوان چک لیست ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه و سایر منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. در این مجموعه سه دسته چک لیست شامل موارد زیر آمده است: دسته اول: قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ دسته دوم: آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین مالی تروریسم و دسته سوم: دستورالعمل‌ها. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی نیز با استفاده از روش کیفی و امتیازی بر مبنای داده‌های کمی همانند تحقیق برام و بیست اقدام شد. بدین منظور۳۲ شاخص کیفی را برای سنجش چهارمؤلفه مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن وقابل مقایسه بودن و۶ شاخص کیفی برای بررسی محدودیت‌های گزارشگری مالی در نظر گرفته شد.
یافته­های پژوهش: نتایج بررسی فرضیه‌ها نشان دادکه افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش احتمال وقوع پولشویی می‌شود. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ویژگی‌های کیفیت گزارشگری مالی شامل ارائه مفید اطلاعات با دو زیرمجموعه قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن و مفید بودن اطلاعات با دو زیرمجموعه مربوط بودن و قابل اتکا بودن همگی موجبات کاهش احتمال وقوع پولشویی را فراهم می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوئی مهریزی، الهام و برزگری خانقاه، جمال. (1401). "تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کیفیت اطلاعات مالی بانکها"، بانک تجارت استان یزد، پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.
 2. یوسفی، لیلا و ملکی نیا، محمد. (1401). "شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظور پیاده سازی سیستم هوشمند پیشگیری ازپولشویی"، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق کامپیوترو مکانیک، تهران.
 3. بشکوه، مهدی. (1400). "رتبه شفافیت گزارشگری مالی مبتنی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری؛ ارائه مدل جامع اندازه گیری و شواهدی از نقش ویژگی های حسابرس در بهبود آن". مطالعات حسابداری و حسابرسی, انجمن حسابداری ایران، 10(38), 69-86.
 4. Abed, I. A. , Hussin, N. , Ali, M. A. , Haddad, H. , Shehadeh, M. , & Hasan, E. F. (2022). "Creative Accounting Determinants and Financial Reporting Quality", Systematic Literature Review. Risks, 10(4), 76.
 5. Amara, I. , Khlif, H. , & El Ammari, A. (2020). "Strength of auditing and reporting standards, corruption and money laundering: a cross-country investigation". Managerial Auditing Journal.
 6. Boolaky, P. , Krishnamurti, C. and Hoque, A. (2012), “Determinants of the strength of auditing and reporting standards: a cross-country study”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol. 7 No. 4, pp. 17-36.
 7. Braam, G. J. M. , & Beest, F. V. (2013). "A conceptually-based empirical analysis on quality differences between UK annual reports and US 10-K reports".
 8. Chong, A. and Lopez-de-Silanes, F. (2015), “Money laundering and its regulation”, Economics and Politics, Vol. 27 No. 1, pp. 78-123.
 9. Compin, F. (2008), “The role of accounting in money laundering and money dirtying”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 19, pp. 591-602.
 10. Goecks, L. S. , Korzenowski, A. L. , Gonçalves Terra Neto, P. , de Souza, D. L. , & Mareth, T. (2022). "Anti‐money laundering and financial fraud detection: A systematic literature review". Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 29(2), 71-85.
 11. Guedhami, O. and Pittman, J. A. (2006), “Ownership concentration in privatized firms: the role of disclosure standards, auditor choice, and auditing infrastructure”, Journal of Accounting Research, Vol. 44 No. 5, pp. 889-929.
 12. Habib, A. , Hasan, M. M. , & Al-Hadi, A. (2018). "Money laundering and audit fees". Accounting and Business Research, 48(4), 427-459.
 13. Karaibrahimoglu, Y. Z. and Cangarli, B. G. (2016), “Do auditing and reporting standards affect firms’ ethical behaviours? The moderating role of national culture”, Journal of Business Ethics, Vol. 139 No. 1, pp. 55-75.
 14. Khlif, H. and Guidara, A. (2018), “Quality of management schools, strength of auditing and reporting standards and tax evasion”, EuroMed Journal of Business, Vol. 13 No. 2, pp. 149-162.
 15. Kute, D. V. , Pradhan, B. , Shukla, N. , & Alamri, A. (2021). "Deep learning and explainable artificial intelligence techniques applied for detecting money laundering–a critical review". IEEE Access, 9, 82300-82317.
 16. Mitchell, A. , Sikka, P. and Willmott, H. (1998), “Sweeping it under the carpet: the role of accountancy firms in money laundering”, Accounting Organizations and Society, Vol. 23 Nos 5/6, pp. 589-607.
 17. Mursalov, M. , Zeynalov, Z. , Huseynova, A. , Lyeonov, S. , Kuzmenko, O. , & Bozhenko, V. (2020). "Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries in Ukraine. Financial and credit activity", problems of theory and practice, 4(35), 191-201.
 18. Neu, D. , Everett, J. , Rahaman, A. and Martinez, D. (2013), “Accounting and networks of corruption”, Accounting Organizations and Society, Vol. 38 Nos 6/7, pp. 505-524.
 19. Ningtyas, V. F. , Ismail, M. , & Wahyudi, S. (2022). "The Determinants of Money-Laundering Behavior in Indonesia". Journal of Indonesian Applied Economics, 10(1), 8-16.
 20. Norton, S. (2018), “Suspicion of money laundering reporting obligations: auditor compliance, or sceptical failure to engage?”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 50, pp. 56-66.
 21. Nunes, C. , & Ferreira, L. F. (2022). "Non-Financial Reporting: A Comparative Analysis With a Focus on the Combat Against Money Laundering–Evidence From Major European Banks. In Modern Regulations and Practices for Social and Environmental Accounting", (pp. 163-190). IGI Global.
 22. Parashar, N. (2012). "Factors Affecting Money Laundering: A Lesson for Developing Countries. Drishtikon", A Management Journal, 3(2).
 23. Ravenda, D. , Valencia-Silva, M. M. , Argiles-Bosch, J. M. , & García-Blandón, J. (2019). "Money laundering through the strategic management of accounting transactions". Critical Perspectives on Accounting, 60, 65-85.
 24. Reganati, F. and Oliva, M. (2018), “Determinants of money laundering: evidence from Italian regions”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 21 No. 3, pp. 402-413.
 25. Vaithilingam, S. and Nair, M. (2007), “Factors affecting money laundering: lesson for developing countries”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 No. 3, pp. 352-366.