رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaas.2023.179243

چکیده

بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2  از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و بـا دیـدی نقّـادانه و با تاکید بـر ایـن که تـراکنش های بانـکی یک سندِ رسمی و مدرکِ مُویـد می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مُثبتِ درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش هایِ بانکیِ نامشخص، شُمولیتِ مالیاتیِ آنان خالی از اِشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

کلیدواژه‌ها


1.
جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، (1386). اصطلاحات حقوقی، ناشر گنج دانش، تهران.
2.
حکیمی. فرهاد، (1397). "ظرفیت سنجی مالیاتی در مناطق ایران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 40، ناشر انجمن حسابداری ایران، تهران: صفحات 159-180.
3.
حکیمی. فرهاد، مهرکام. مهرداد، کریمی. حمیدرضا، میرزایی. علی اکرم، (1398). "بررسی مشکلات کاربران در پیاده سازی نـرم افـزار Eris با استـفاده از روش دلفی در اداره کـل مالیات در جنـوب تهران"، فصلنامه تحقـیقات مالیاتی، شماره 37، ناشر سازمان امور مالیاتی کشور، تهران: صفحات 147 تا 173.
4.
دهخدا علی اکبر، (1310). لغت نامه دهخدا، ناشر موسسه چاپ و نشر، دانشگاه تهران، روزنه، تهران.
5.
سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 2/4/95 در خصوص رسیدگی به معاملات بانکی.
6.
سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل شماره 525/96/200 مورخ 2/10/96 در خصوص رسیدگی به معاملات بانکی.
7.
سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/99 در خصوص رسیدگی به معاملات بانکی.
8.
سازمان حسابرسی، (1395). استاندارد حسابرسی شماره 230، ناشر انتشارات سازمان حسابرسی، تهران.
9.
سرپرست محترم دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، نامه شماره 205/45307/د مورخ 13/10/.1399.
10.
شعبه 3 (14 سابق) دیوان عدالت اداری، رای شماره 550 مورخ 18/2/99، شماره پرونده 1483435.
11.
شعبه 15 دیوان عدالت اداری، رای شماره 211 مورخ 20/2/99، شماره پرونده 15/981163.
12.
شعبه 4 دیوان عدالت اداری، رای شماره 2337 مورخ 1399، شماره پرونده 980876.
13.
عبدالهی. حسین، (1399). "ارزیابی مالیات بر اساس معاملات بانکی در نظام حقوقی ایران"، فصلنامه تحقیقات مالیاتی شماره 48، ناشر سازمان مالیاتی، تهران: صفحات 61-81.
14.
عرب مازار. عباس، زئیر. آیت، (1389). "برآورد ظرفیت اقتصادی بالقوه مالیات در ایران"، فصلنامه تحقیقات مالیاتی، شماره دوم 50 سری جدید، تهران: صفحات 5 تا 25.
15.
فرهنگ منوچهر، (1388). فرهنگ علوم اقتصادی، تهران: انتشارات ذهن آویز.
16.
قرآن کریم، سوره مبارکه حدید، آیه شریفه شماره 25.
17.
قرائتی محسن، (1391). تفسیر نور، موسسه فرهنگی نشر درس هایی از قرآن، تهران: چاپ بیست و سوم.
18.
مجلس شورای اسلامی، (1358). قانون اساسی، تهران: 1980، اصول 37، 51، 90 تا 99 و 169.
19.
مجلس شورای اسلامی، (1366، 1380 و 1394). اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم،
تهران: مواد 97، 106 ، تبصره 147، 157، 169، 169 مکرر، 219، 229، 237، 274 و 281.
20.
مجلس شورای اسلامی، (1378 و 1400). قوانین مالیات بر ارزش افزوده، تهران: ماده 30.
21.
مجلس شورای اسلامی، (1379). قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: ماده 197.
22.
مجلس شورای اسلامی، (1382). قانون تجارت الکترونیک، بند الف ماده 2.
23.
مجلس شورای اسلامی، (1386). آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی، بند د ماده 1.
24.
مجلس شورای اسلامی، (1389). قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ماده 120.
25.
مجلس شورای اسلامی، (1397). اصلاحیه قانون پولشویی، تهران: ماده 2.
26.
مجلس شورای ملی، (1310). حقوق مدنی، تهران: مواد 4، 1287 و 1259.
27.
مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، نامه شماره 205/11315/د مورخ 2/3/1400.
28.
معاون محترم فن آوری های مالیاتی، نامه شماره 270/16373/ص مورخ 29/9/1399.
29.
معاون محترم درآمدهای مالیاتی، نامه شماره 203/5232/د مورخ 5/3/1400.
30.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، (1390). دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی.
31.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، رای شماره 97000131 مورخ 27/6/97 به شماره پرونده750/96.
G.D.K.Kishore, B.Anusha, G.Poornima , G.Anusha, K.Tejaswi, (2012), "Decision Making and Reduction Techniques for Tax Revenue using Data Warehouse", International Journal of Engineering Trends and Technology, Volume3, Available at: http://www.ijettjournal.org/volume-3/issue-1/IJETT-V3I1P205.pdf.
32.
تعریف-کاربرگ-حسابرسی-اهداف-و-انواع-کاربرگ-های-حسابرسی
Written by Sadjad Babaei on 2012/18/4, Received on 1400/4/20, at 19:30 p.m.
33.
Pincastelli, M. (2001). "Measuringn The Tax Effort of Developed and Developing Countries. Cross Country Panel Data Analysis 1985 – 95", Rio de Jeneiro.
34.
Wikipedia.org/wiki/ بخشنامهReceived on 1400/4/20, at 19/30.  
35.