ادغام و بهبود شاخص های مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامی،خمین،ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaas.2022.161717

چکیده

ادغام بانک ها یکی از روش های توسعه، گسترش دامنه نفوذ و ایجاد توانایی برای انجام عملیات بزرگ در عرصه بین المللی می باشد در این مقاله تأثیر ادغام بانک‌ها بر هریک از ریسک‌ها (اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار) که از مهم‌ترین ریسک‌ها در بانکها می‌باشد در سال‌های1396- 1375موردبررسی قرار گرفت. جهت برآورد اثر ادغام بانکها بر هریک از ریسک‌ها از مدل ARDL استفاده‌شده است. ریسک‌ها به‌طور جداگانه مورداندازه‌گیری و درنهایت مدیریت کل ریسک مورد برآورد قرار گرفت. جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و یک متغیر ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است. برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی از نسبت نقدینگی و رویکرد NSFR استفاده شد که نتایج نشان داد ادغام بانک‌ها تأثیر منفی بر ریسک نقدینگی دارد. همچنین ریسک عملیاتی را بر اساس رویکرد BIA تخمین زده‌ایم و ریسک بازار را با استفاده از وضعیت باز خالص در ارز به سرمایه اندازه‌گیری کرده‌ایم. نتایج نشان داد افزایش اندازه بانک، ریسک عملیاتی و ریسک بازار را افزایش می‌دهد و با بهبود رشد اقتصادی، بانکها تمایل بیشتر برای ورود به فعالیت‌های بازار و انجام فعالیت‌ها با ریسک و بازده بالا دارند که می‌تواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شود. همچنین نتایج نشان داد ادغام اثر منفی بر بهبود مدیریت ریسک دارد.

کلیدواژه‌ها