بررسی رابطه بین چسبندگی موجودی‌ها و عملکرد شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2022.161711

چکیده

هدف: در دنیای رقابتی فعلی، رویکرد مدیریت موجودی­ها به گونه­ای که علاوه بر چابکی، همسو با تقاضا باشد و هزینه زیادی را به سازمان­ها تحمیل ننماید، از ضروریات است. رویکرد مدیریت چسبنده موجودی­ها، که برخلاف رویکرد رایج در دنیای جدید، منجر به چسبندگی موجودی­ها در دوره­های کاهشی درآمد می­شود، هزینه­هایی را برای سازمان­ها به همراه دارد که انتظار می­رود باعث تضعیف عملکرد سازمان­ها شود وهزینه اضافی به آنها تحمیل نماید. در این پژوهش این مهم که موضوعی جدید در ادبیات داخلی است، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای آزمون فرضیه این تحقیق از داده­های ترکیبی به تعداد 7،597 مشاهده(سال-شرکت) جمع­آوری و مورد بررسی قرار گرفت، که با توجه به تعریف متغیرها صرفاً  3،975 مشاهده در حد فاصل سال­های 1384 تا 1399 باقی مانده و  در آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که به صورت میانگین شرکت­های ایرانی رویکرد مدیریت چسبنده موجودی­­ها در دوره­های کاهشی درآمدها را دنبال نموده که به صورت میانگین منجر به ایجاد هزینه­های برای شرکت­ها شده و اثر منفی بر عملکرد شرکت­ها داشته است. نتیجه‌گیری: تحلیل فرضیه این تحقیق در سطح کل بازار و صنایع مختلف، نشان می­دهد که هزینه­های مدیریت چسبنده موجودی­ها از منافع آن برای شرکت­ها بیشتر بوده است و اثر منفی بر عملکرد شرکت­ها در اغلب صنایع گذاشته است. بی­شک نگهداشت موجودی کالا با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، دارای مزایایی نیز می­باشد ولیکن نتایج این تحقیق نشان می­دهد که در دوره زمانی این تحقیق، احتمالا هزینه­های ایجاد شده از منافع این استراتژی بیشتر بوده و اثر معکوسی بر عملکرد داشته است، با این حال تحلیل صنایع و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید هر یک از آنها بابت نگهداری موجودی­ها موضوعی است که تحقیقات جداگانه­ای را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها