دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1399 
بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات

صفحه 27-42

سید محمود موسوی شیری؛ عبدالله حسین زاده؛ عاطفه سادات احمدی