علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/iaas.2020.128133

چکیده

مطابق با تئوری­ نمایندگی، مدیران انگیزه­های زیادی دارند که گزارش­های حسابرسی­شان با اظهارنظر مطلوب ارائه شود؛ آنها در جستجوی حسابرسانی هستند که مطابق با خواسته­هایشان رفتار کنند و شک و تردید حرفه­ای کمتری نسبت به صورت­های مالی داشته باشند. انتظاراتی که می­تواند منجر به پدیده خرید اظهارنظر حسابرس شده و احتمال تقلب در صورت­های مالی را افزایش ­دهد. رویدادی که پیامدهای نامطلوب زیادی بر قیمت اوراق در بازارهای مالی را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس، پژوهش حاضر در ابتدا با مطالعه مروری، به تبیین علل خرید اظهارنظر حسابرس می‌پردازد و سپس تحلیلی از پیامدهای نامطلوب این پدیده و اثر آن بر حرفه حسابداری و حسابرسی ارائه می­کند. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی­های خاص کار حسابرسی می­تواند محرکی مهم برای تشدید وقوع پدیده خرید اظهارنظر حسابرس باشد. همچنین سایر نتایج پژوهش حاکی از این است که خرید اظهارنظر حسابرس پیامدهای نامطلوبی از جمله کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد. همچنین به استقلال حسابرس صدمه زده و منجر به تقلب در صورت­های مالی می‌شود.

کلیدواژه‌ها