دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تیر 1399 
مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

صفحه 51-66

محمد مهدی مومن زاده؛ محمد مرفوع؛ محمدهادی مومن زاده