تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک

2 مدرس موسسه آموزش عالی پرندک

3 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک

10.22034/iaas.2021.128139

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تأثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت: باتوجه به ارزش سهامداران می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی برای بازه زمانی 1388- 1396 شرکت‌های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که تقسیم سود بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی دارد. و همچنین یافته های پژوهش نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی شامل: اعضای غیر موظف هیئت مدیره و استقلال هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد و نهایتا در این پژوهش مشخص گردید حاکمیت شرکتی بر رابطه تقسیم سود و  اجتناب مالیاتی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها