دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1392 
مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه

صفحه 34-47

عبدالمهدی انصاری؛ نسرین یوسف زاده؛ زهرا زارع


سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

صفحه 48-59

شکراله خواجوی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی؛ رضا تقی‌زاده


عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری: از تئوری تا عمل

صفحه 74-91

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی؛ نازنین بشیری منش


رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوری حسابداری

صفحه 92-105

سید جعفر لاریمی؛ ابراهیم محسنی؛ امید ایمانی خوشخو