دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تیر 1392 
ارمغان تئوری‌های دستوری حسابداری

صفحه 4-19

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ زهرا طاهری


بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی

صفحه 48-63

مریم کاظمی تربقان؛ حسام الدین قاسمی؛ علیرضا دلیری