کاربرد هزینه یابی هدف و جریان ارزش در حسابداری ناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی رجاء قزوین

2 عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی پرندک

3 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaas.2013.105420

چکیده

از دو دهه پیش تا کنون برخی شرکت ها استراتژی های تولیدی را برگزیدند که به اصطلاح تولید ناب نام دارد. محققانی که این استراتژی را برگزیدند بر این  عقیده بودند که سیستم های سنتی هزینه یابی محصولات  نظیر هزینه یابی استاندار به طور مناسب نمی توانند بهبودهای عملیاتی آن ها را ارزیابی نمایند . بنابراین آن ها به دنبال  یک سیستم هزینه یابی جدید بودند. تحقیقات مختلف منجر به کشف سیستم های مختلفی برای هزینه یابی محصولات گردیدند.ساختار این تحقیق از دو بخش کلی تشکیل شده است که در بخش اول آن بیشتر سعی شده است موضوعات مربوط به حسابداری ناب و تکنیک های مرتبط با هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت هایی که فعالیت های تولید ناب را بر گزیده اند ارائه گردد.
 درقسمت دوم تحقیق  به چگونگی استفاده از نمودار جریان ارزش در سیستم حسابداری ناب اشاره شده است و یک نمونه از نمودار جریان ارزش ، نحوه ی ترسم و چگونگی تفسیر اطلاعات آن نیز ارائه گردیده است. در انتها نیز یک نمونه صورت سودوزیان جریان ارزش که از ابزارهای حسابداری ناب می باشد ، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها