دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1393 
حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی

صفحه 4-21

حمید رضا وکیلی فرد؛ سید احمد موسوی؛ فرشاد سلیم


برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس

صفحه 22-37

ابراهیم وحیدی الیزئی؛ محمد تمیمی؛ حسین شلال نژاد


مروری برادبیات سرمایه فکری

صفحه 64-81

عبدالله پاکدل؛ عباسعلی دریایی