مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قزوین، دانشگاه آزاد واحد باراجین، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری مؤسسه آموزش عالی مولانای آبیک قزوین

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد باراجین، دانشکده مدیریت و حسابداری

10.22034/iaas.2014.103570

چکیده

پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است.سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند.هدف از این مقاله بررسی توانایی سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی، مجموع اقلامی تعهدی و اجزای اقلام تعهدی در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی می باشد. از این رو اطلاعات 96 شرکت تولیدی طی دوره زمانی 1382-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با اجرای الگوی رگرسیون خطی چندگانه به صورت داده های تابلویی اقدام به ارائه الگوی رگرسیونی مناسب شد. نتایج نشان می دهد که سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها