دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1393 
کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها

صفحه 4-19

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی