برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.

3 کارشناس ارشدگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.

10.22034/iaas.2014.103568

چکیده

نقش حسابرس در جامعه، اعتبار دهی به صورت‌ های مالی است. اگر سرمایه‌گذاران به استقلال حسابرس‌ها شک نمایند، صورت‌های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه، نحوه برداشت سرمایه‌گذاران ایرانی را از سه عامل تهدیدکننده استقلال تحت عنوان روابط حسابرس و صاحبکار بررسی می‌نماید. این روابط عبارت‌اند از: ارائه مشترک خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، وابستگی اقتصادی شرکت حسابرسی به صاحبکار و روابط بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار می‌باشند.
اطلاعات دریافت شده از سرمایه‌گذاران با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌ دهنده آن هستند که وابستگی اقتصادی به شرکت صاحبکار، ارائه خدمات غیر حسابرسی و روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار، از دید سرمایه‌گذاران به عنوان تهدیدهای با اهمیت بر استقلال حسابرسان محسوب می شوند

کلیدواژه‌ها