مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

10.22034/iaas.2014.103573

چکیده

در این مقاله ما به مروری کلی در رابطه با مفهوم کیفیت سود، پرداخته‌ایم . تعاریف موجود و جهت گیری‌های تحقیقاتی کیفیت سود را ارائه کرده و در نهایت ابهام موجود در این گونه تحقیقات را بیان می‌کنیم . نتایج بدست آمده این موضوع را نشان می‌دهد که از آنجایی که تعریف دقیقی از خود سود وجود ندارد، نمی‌توانیم تعریف دقیقی از مفهوم کیفیت سود داشته باشیم و به تبع نمی‌توانیم معیار اندازه گیری دقیقی برای آن در نظر بگیریم. همین امر باعث به وجود آمدن ابهام اساسی در تحقیقات کیفیت سود می‌گردد. ابهام مذکور به این ترتیب است که با توجه به اینکه معیار اندازه گیری دقیقی برای کیفیت سود وجود ندارد ، ممکن است با استفاده از معیار های مختلف به نتایج متفاوتی دست پیدا کنیم، در نتیجه نمی‌توان به صورت مطلق بیان کرد که شرکت، دارای کیفیت پایینی (بالایی) از سود است، به این علت که ممکن است با معیاری دیگر به نتایج معکوسی دست یابیم . در ادامه به تفکیک به هر یک از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها