دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، مهر 1394 
بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌هایداخلی بر اساس چارچوب کوزو

صفحه 58-71

فاطمه صراف؛ سهیل محمد حسن زاده؛ حسین حرآبادی فراهانی؛ مریم السادات سید صالحیان