تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار وعضو هیئت‌علمی ،گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

10.22034/iaas.2015.103450

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته‌شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال‌های 1387 تا 1392 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی  تأثیر و رابطه مدیریت سود باکیفیت سود اعلامی در شرکت‌ها  و بررسی تأثیرورابطه مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود شرکت‌ها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود می‌باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیر وابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می‌باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود باکیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی باکیفیت سود  و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود مطرح‌شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه‌های اول و دوم و سوم تأیید شدند و رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها