دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، فروردین 1394 
حسابداری مدیریت اسلامی

صفحه 32-39

سید فرهاد گوران حیدری؛ محمود همت فر


پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO

صفحه 40-53

سیدرضا سیدنژاد فهیم؛ نرگس سهرابی؛ هادی موقری