بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/iaas.2015.103449

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد.
به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی‌داری آماری برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها